Dr. Ahmad Bi Utomo, dr.SpU

Direktur Utama RSUI Kustati.